Attefallshouse Enskede, Sweden

Situated within the lush private home movement gardens of Enskede in Stockholm, the project proposes an alternative way of living in the periphery of a rapidly expanding city. The organisational approach aims to meet a society in flux by introducing a more compact and diversified living pattern that debates the tendency towards low density suburban land development.

The current lack of housing in many of Sweden’s urban municipalities is similar to the sociopolitical situation that gave rise to the private home movement at the turn of the century. As a result of the overcrowded living conditions, political measures where taken to claim large areas of land for the construction of simple workers’ housing. The dwellings where based on standardised construction documents and simple tectonics, allowing a moderately experienced builder to erect a small house with a generous garden at a a low cost.

Being buildings of valuable cultural heritage our proposal aims to curb the tendency of grafting onto the unadorned, well proportioned self build houses by means of a freestanding, complimenting 25 sqm volume granted under the Attefall-house Law of 2014.

The new additions are situated along a proposed narrow mews, lined by tall hedges and mature fruit trees, facing the adjacent neighbour plot. The placement creates a series of thresholds with varying spatial characters mediating between room, house and gardens.

A light wooden frame clad in tinted fibre-cement, resting on prefabricated concrete sleepers with a sheet metal roof is proposed for the construction. The interior framework is lined with thick felt and spatially organised around a large fixed window framing a view of the internal mews.

This direct form of construction and material palette is informed by a notion of heightening the aesthetic qualities of commonplace materials and allowing a direct visual understanding of the tectonics.

With these additions to Gamla Enskede we seek to articulate the unique qualities that are derived from the condition of living in a garden city where one can easily sense the feeling of community. Small robust buildings that attend to the functional requirements of a home while providing a meaningful connection to the culture, landscape and architectural tradition.

 

Swedish Version

Projektet tar sin utgångspunkt i förortens villaträdgårdar och arbetar med en alternativ boendeform som kan möta ett samhälle i förändring genom att introducera andra livs- och boendekvaliteter och därigenom bidra till ett mer diversifierat samhälle. Önskemålet om allt mer yta per person har ökat de senaste åren samtidigt som det byggs allt färre bostäder i städerna. Med allt större krav på standard, lokalisering och avskildhet går utvecklingen mot ett glesare boendemönster snarare än den förtätning som städerna är i behov av.

I takt med att behoven för bekvämlighet och utrymme växer, ökar behovet av större bostäder. Detta resulterar ofta i att de boende transformerar sina hus för att möta de nya behoven. Sveriges villaförorter har under många år genomgått en arkitektonisk förvandling genom tillbyggnader av balkonger, burspråk, takkupor samt verandor. Komplementhusets potential ligger i möjligheten att kunna fungera som en avknoppning till ett existerande hus och därigenom ta över eller komplettera en del av dess funktioner.

Vårt komplementhus placerar sig i en typisk förstadstypologi nära stenstadsgränsen och strävar efter att förtäta en existerande bostadsstruktur. Många av landets kommuner har idag en stor bostadsbrist som
kan liknas vid bostadsbehovet som gav upphov till 1920-talets egnahemsrörelse. På grund av trångboddheten efter sekelskiftet genomförde städerna bostadspolitiska åtgärder som resulterade i att stora landområden uppläts för byggnation av enkla och standardiserade arbetarbostäder. Bostäderna skulle uppfylla två kriterier: vara lätta att uppföra och samtidigt vara billiga. Byggnadsdelarna var till stora delar elementbyggda och följde enkla ritningar, vilket gav en oerfaren byggare möjlighet att uppföra sitt eget hus. Många av dessa egnahemsområden är utpekas idag som värdefulla kulturmiljöer vilket ställer större krav på framtida additioner och transformationer.

Med utgångspunkt i tanken om trädgårdsstaden har vi försökt att skapa en kontext där komplementhuset kan fungera som en katalysator för ett levande och grönt samhälle. Skapandet av ett gemensamt rum kan bidra till en känsla av samhörighet som i sin tur kan generera en rikare boendemiljö. Komplementhuset är utformat för att kunna tillgodose olika typer av bostadsbehov, såsom generationsboende, studentboende eller äldreboende. I relation till den existerande huvudbyggnaden skulle detta kunna ses som en modern tolkning av ett kollektivt boende. Att möta nya bostadsbehov med ett komplementhus ger plats för den ursprungliga bebyggelsen att bevara sitt uttryck och sin komposition. En existerande kontext blir istället någonting man förhåller sig till och samtidigt kan förädla.

Förslaget förhåller sig till en klassisk tomtindelning men introducerar en inre passage mellan fastigheterna, där komplementhuset kan nås via en separat stig. Det skapas därigenom ett gemensamt mellanrum, en ”mews”, på baksidan av det existerande huvudhuset. Komplementhuset kan därefter orienteras för att skapa mer eller mindre insyn för de boende, beroende på behovet av avskildhet.

Vår intention har varit att skapa ett modulbaserat hus, där husets delar lätt kan sammanfogas på plats. Materialitet, fasadindelning och konstruktion refererar till det enkla egnahemshuset, en sammansatt konstruktion där husets delar enkelt kan bytas vid behov. Fasadskivorna består av infärgad fibercement efter önskad kulör som med tidenpatinerar vackert. Skivorna fästs på horisontella läkt för att skapa en överlappande, storskalig shingle-struktur. De översta väggskivorna är ornamenterade med små hål, vilket filtrerar ljusinsläppet till det inre rummet. Pannplåten lägger sig som en nätt plisserad metallskiva ovanpå en tunn filigrankonstruktion som bär det uthängande taket.

Huset frigör sig från marken genom ett stolpfundament i betong varpå ett bottenbjälklag placeras. Husets bärande ramverk består av en enkel regelkonstruktion med mellanliggande isolering, vilket ger möjlighet för en varierad indelning av det öppna rummet efter behov. Generösa gemensamma ytor kompletteras med kompakta privata.

Den bärande konstruktionen är synlig från insidan och ramar sålunda in väggarnas filtklädda paneler. Bad och sovrum placerar sig i rummets båda ändar. Sovalkoven har visuell kontakt med det stora rummet genom ett fönster som skapar en inramning av vyn genom huset. Köket placerar sig som en fristående möbel i rummet likt en gammal sättugn och fungerar som husets medelpunkt. Husets fönster består av ett stort fast glas, monterat direkt på en regelram som i sin tur monteras som en förlängning av själva konstruktionen.

 

Location: Enskede, Sweden
Status: Completed
Gross Internal Area: 25 m2
Materials: Fiberconcrete, Pine, Felt & Sheet Metal
Client: Bokeförlaget Max Ström
Images: Kolman Boye Architects

close